Főlap Rólam Jogtár Szolgáltatás Kapcsolat
Kiss Zsolt - Tüz és munkavédelem

Rólam

Mottónk:Mindig a jövőnek kell dolgozni nem a hirtelen zsebre vágható pillanatnyi sikernek!

Kiss Zsolt

Tűz-és munkavédelmi szakember ev.

06303625939


Kiss Zsolt

Építőipari vállalkozásom mellett 2001-ben szereltem fel a monori Htp.-re. Amely átalakult 2012-ben PMKI KvK-gé. A mai napig hivatásos állományban vagyok, így a tűzoltóságom területén lévő 15 település cégeinek tűz-és munkavédelemi hatósági bejárását-ellenőrzését is intézem, jegyzőkönyvezem. Ezért tudom, hogy a hatóság mit vár el ebben a helyzetben, ami garancia Önnek a színvonalas munkavégzésre. Az itt is szerzett sok éves tapasztalatomat, szolgáltatásomon keresztül, tudom az Ön vállalkozásának biztonságosabbá tételéhez felhasználni. Mert úgy vélem, munkámmal, képességeimmel hozzá tudok járulni az Ön további sikereihez. Tűz és munkavédelem területén a jogszabályok folyamatos figyelemmel kisérése mellet folyamatos továbbképzéseken veszek részt. Fontosnak tartom, hogy a partnereim bizalommal forduljanak hozzám. Ezért is működtetek a szakirányaimra kiváltott szolgáltatásbiztosítást, és jogi védettséggel is rendelkezem. Így ezt a precíz hozzáállást az Önök cége jutányosan tudja majd kamatoztatni. Munkám során nagy figyelmet fordítok arra, hogy ügyfeleim igényei szerint járjak el.

A múlt:

1989-től építőipari kivitelező

2001-től Monor Htp hivatásos állomány tagja

2009 okleveles munkavédelmi képviselő

2010 szolgálat parancsnoki feladatok ellátása is

Az új rendszer követelményeinek eleget téve: (mert az új követelményeknek is meg kell felelni)

Tűzvédelmi főelőadó szakképesítés.

Munkavédelmi technikus szakember képesítés.

További vizsgabizonyítványaim, a szolgáltatásom bővítése érdekében, a 45/2011.BM rendelet alapján :

- 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők vizsgáztatása

- 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzői

-5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzői

-7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzői

-15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzői

A jövő:

1. Az előzőekben felsorolt tűzvédelmi szakvizsgák bővítése

2. ISO minőség irányítási r endszer bevezetése

3. MEBIR oktatási jogosultság megszerzése

4. Akkreditált munkavédelmi labori mérések engedélyének megszerzése

Bizzalommal forduljon hozzám

Üzlete, vállalkozása van? Tanácsra van szüksége tűz-és munkavédelem területén? Szeretné a hatósági követelményeket betartani? Hívjon fel, egy beszélgetést megér.

20+ év
tapasztalat
15
Településen
89+
Ügyfél
100%
Elégedetség
Jogtár

A Joghatósság

A legfontosabb egy vállalkozásban a fedhetetlenség!
A jog szerint magától érthető, hogy mindent tudni kell a jogról!


Tűzvédelem:

A 1996. évi XXXI. törvény 19. §(1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni. Ezt 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről alapján szakembernek kell elkészítenie. Ezen szakember követelményt fogalmazza meg a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről. Ezt némileg módosította a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet. Ami a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

Ha ez nincs akkor a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, a tűzvédelmi bírságról,  1. melléklete alapján súlyos büntetésre számíthat vállalkozása,cége.
 

Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény részletesen ír, többek közt, a munkavédelemi kockázatértékelés követelményeinek minimális kivitelezési szintjéről. Ezt is Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészíteni. Ehhez kapcsolódik az 5/1993. MüM rendelet 2. számú melléklete, ami meghatározza a Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának idő követelményeit. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírságmértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályairól rendelkező rendelet lép életbe munkavédelmi hatósági ellenőrzéskor. Különösen a 7§ e pontja fontos, miszerint ez minden vállalkozásnak kötelező. 

Mert a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen:

1. munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
2. időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
3. soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;
4. kockázatértékelés elmulasztása (ennek keretében a szükséges expozícióbecslés/mérés hiánya);
5. a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, hiánya;
6. a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása;
7. a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére -ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket, sérülékeny csoportot -előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;
8. a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése;
9. a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás;
10. a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetettmunkavállalónként 50 000 (ötvenezer) Ft.Például:Ha egy 5 fős cégnél olyan dokumentációs hiányosságokat észlelnek,amelyminden egyes dolgozót veszélyeztet(pl. kockázatértékelés),akkor a büntetés összege:5 x 50000 Ft. A bírság teljes összege 10 000 000 Ft-ig terjedhet.

 

 
Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 

2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
 

18/2008. (XII. 3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 

65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

 

 

Tűzvédelem:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról 
 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről.
 

Szolgáltatásaink

Tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink

Személyre szabott árért keresen bátran!


 

 

 9/2015. (III. 25.) BM rendelet rendelkezik a gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak képesítéséről és a havi foglakoztatási óraszámról.
 Cégem lehetőséget biztosit e szolgáltatás  havidíjas rendszerbe történő igénybevételére.

 

Tevékenység Kötelezetség
1.000-5.000 kg/l mennyiségű robbanásveszélyes anyagtárolása, előállítása, feldolgozása, forgalomba hozatala. Középfokú Havi 8 órában
tűzveszélyes anyag, termék tárolása 1.000-10.000 m2-ig Középfokú Havi 8 órában
100 fő feletti létszámmal ipari vagy mezőgazdasági tevékenység végzése Középfokú Havi 8 órában
az épület 300-500 fő közötti befogadó helyiséggel rendelkezik Középfokú Havi 8 órában
az épület összesített befogadóképessége 500-2000 fő Középfokú Havi 8 órában
az épületben a menekülésben korlátozott személyek száma 20-100 fő Középfokú Havi 8 órában
főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett Felsőfokú Havi 16 órában
több mint 5.000 kg/l mennyiségű robbanásveszélyes anyagtárolása, előállítása, feldolgozása, forgalomba hozatala. Felsőfokú Havi 16 órában
tűzveszélyes anyag, termék tárolása 10.000 m2 felett Felsőfokú Havi 16 órában
az épületben van 500 főt meghaladó befogadó képességű helyiség Felsőfokú Havi 16 órában
az épület összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt Felsőfokú Havi 16 órában
a menekülésben korlátozott személyek száma meghaladja a 100 főt Felsőfokú Havi 16 órában

 

Havidíjas szolgáltatási árak: (árak tájékoztató jellegűek)
A havidíjas vállalási ár függ a társaság dolgozói létszámától és az alkalmazott technológiától valamint a használt, gyártott és tárolt anyag tűzveszélyességi osztályba sorolásától.

 

Létszám Tűzveszélyességi osztályok
Robbanás veszélyes Tűzveszélyes Nem tűzveszélyes
1-9 fő 30 000 FT-tól 20 000 Ft-tól 15 000 Ft-tól
10-24 fő 37 000 Ft-tól 30 000 Ft-tól 22 000 Ft-tól
25 fő felett 52 000 Ft-tól 45 000 Ft-tól 30 000 Ft-tól

 

Egyedileg megrendelhető tűzvédelmi szolgáltatások
Szabályzatok: 

Tűzvédelmi oktatás

Dokumentációk összeállítása (tűzoltó készülékekről, tűzjelzőkről, beépített tűzoltó készülékekről, elektromos-villámvédelem felülvizsgálatról, épület átalakítási engedélykérések) 

A fenti árak az áfa-t tartalmazzák

 

MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAINK

 Munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink

Cégek munkavédelmi ügyeinek intézése eseti és folyamatos megbízás alapján: Jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése mellett (munkavédelmi dokumentációk aktualizálása)

Cégek teljes körű munkavédelmi ügyintézése és képviselete: Cégem lehetőséget, biztosit e szolgáltatás eseti és havidíjas rendszerbe történő igénybe vételére.

Az eseti szolgáltatás hátrányai:

Az eseti szolgáltatás előnye:

A havi díjas szolgáltatás előnyei:

 

Havidíjas szolgáltatási árak: Árak tájékoztató jellegűek

A havidíjas vállalási ár függ a társaság munkavédelmi veszélyességi besorolásától, ami az alkalmazott technológia és a dolgozói létszám függvénye.

 

     

        LÉTSZÁM

                            VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOK

                 I.          

                II.

               III.

           1 - 9 fő

       48 000 Ft-tól

        12 000 Ft-tól

             12 000 Ft-tól

       10 - 24 fő

       180 000 Ft-tól

        40 000 Ft-tól

           40 000 Ft-tól

       25 - 49 fő

       240 000 Ft-tól

        60 000 Ft-tól

           60 000 Ft-tól

 

A vállalási árak Ft / hó- ban értendők. Az árak tájékoztató jellegűek. A konkrét árajánlatot a részünkre elküldött információk alapján adjuk meg.

Egyedileg megrendelhető munkavédelmi szolgáltatások

 A fenti árak az áfa-t  tartalmazzák!

Kapcsolat

Állok rendelkezésére

Visszahívom amenyiben foglalt!

Székhely: 2200 Monor Bajcsy-Zsilinszky utca 19
Iroda: 2200 Monor Móricz Zsigmond utca 47
Telefonszám: 06 30 3625 939
Email:kisszsolt800@gmail.com / kisszsolt197501@gmail.com
Levél cím:2200 Monor Bajcsy-Zsilinszky utca 19

Cegvezető :Kiss Zsolt

Cegvezető Helyettes :Kissné Bajkai Sarolta