Tűzvédelem:

A 1996. évi XXXI. törvény 19. §(1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni. Ezt 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről alapján szakembernek kell elkészítenie. Ezen szakember követelményt fogalmazza meg a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről. Ezt némileg módosította a 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet. Ami a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

Ha ez nincs akkor a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, a tűzvédelmi bírságról,  1. melléklete alapján súlyos büntetésre számíthat vállalkozása,cége.
 

Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény részletesen ír, többek közt, a munkavédelemi kockázatértékelés követelményeinek minimális kivitelezési szintjéről. Ezt is Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészíteni. Ehhez kapcsolódik az 5/1993. MüM rendelet 2. számú melléklete, ami meghatározza a Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának idő követelményeit. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírságmértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályairól rendelkező rendelet lép életbe munkavédelmi hatósági ellenőrzéskor. Különösen a 7§ e pontja fontos, miszerint ez minden vállalkozásnak kötelező. 

Mert a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen:

1. munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
2. időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
3. soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;
4. kockázatértékelés elmulasztása (ennek keretében a szükséges expozícióbecslés/mérés hiánya);
5. a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, hiánya;
6. a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása;
7. a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére -ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket, sérülékeny csoportot -előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;
8. a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése;
9. a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás;
10. a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetettmunkavállalónként 50 000 (ötvenezer) Ft.Például:Ha egy 5 fős cégnél olyan dokumentációs hiányosságokat észlelnek,amelyminden egyes dolgozót veszélyeztet(pl. kockázatértékelés),akkor a büntetés összege:5 x 50000 Ft. A bírság teljes összege 10 000 000 Ft-ig terjedhet.

 

 
Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 

2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
 

18/2008. (XII. 3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 

65/1999 (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

 

 

 

 

 

Tűzvédelem:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról 
 

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről.